Duális képzés

Akik a duális képzésben vesznek részt a közismereti és szakmai elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, viszont gyakorlati oktatásukra a gazdálkodó szervezeteknél kerül sor.

Kamarai garanciavállalás

A területileg illetékes kamara jótállást vállal a szakiskolai tanulók iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyen való elhelyezésére. Amennyiben biztosított a megfelelő képzőhely a gyakorlati képzés megvalósítására, a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanulószerződés keretei között ott valósulhat meg.

Tanulószerződés

Háromoldalú szerződés, melyet a gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezet köt a tanulóval, és a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenjegyez. Megkötésének, módosításának, megszűnésének és megszüntetésének feltételeit a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szabályozza.

Együttműködési megállapodás

Az iskola és a gazdálkodó szervezet köthet Együttműködési megállapodást nyári időszakban összefüggő szakmai gyakorlatra, illetve a tanítási év idején kiegészítő szakmai gyakorlatra. Az oktatási intézmény tanműhelyében csak abban az esetben történhet magasabb évfolyamokon gyakorlati oktatás, ha a kamara igazolást állít ki arról, hogy külső gyakorlati munkahelyen  nem biztosított a megfelelő szakmai gyakorlat megvalósítása.

Szakgimnázium

Időtartama 4+1 év. A 2016/2017. tanévtől került bevezetésre az ágazati képzés, mely szükségessé tette a szakközépiskolák képzési szerkezetének módosítását. E szerint a képzés továbbra is az érettségit megelőző 9-12. évfolyamokból és az érettségit követő szakképzési évfolyamból áll. Azonban lényeges változás az, hogy az érettségit megelőző szakaszban 4 évre elosztva nagyobb hangsúlyt kap a szakmai képzés, mely után az érettségi vizsga keretében a közismereti tárgyak érettségi vizsgái mellett egy szakmai érettségi vizsgával 1 vagy két szakképesítéshez juthatnak a vizsgázók.

A tanulók az érettségi vizsgájuk mellett már akár több munkakör betöltésére is jogosulttá válnak. Az érettségit követően plusz egy éves képzéssel újabb szakképesítést szerezhetnek. Tehát a 13. évfolyam befejezését követően minimum két szakmával és egy érettségivel rendelkeznek. Természetesen a 12. évet követően, de akár a 13. évet követően beléphetnek a felsőoktatási rendszerbe is. Mindezeket figyelembe véve azok a diákok, akik a szakgimnáziumi képzést választják, háromszor több lehetőséghez jutnak, mint azok, akik „sima” gimnáziumban tanulnak tovább.

Szakközépiskola

Ebben az iskolatípusban a képzési idő 3+2 év. A legfontosabb változás ennél az iskolatípusnál az, hogy a szakma megszerzése után a 3 éves szakmai képzést és a komplex szakmai vizsgát követően a frissen végzett szakembereknek lehetősége van további két év alatt megszerezni az érettségit. Az érettségi birtokában előttük is megnyílik az út a felsőoktatásba történő belépéshez.

Szakképzési HÍD program

E program esélyt ad azoknak a diákoknak, akiknek a tanulás korábban csak kudarcélményt jelentett, és emiatt nem fejezték be az általános iskolát, de már betöltötték 15. életévüket.

HÍD II. 20 hónapos képzésbe azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik a 15. életévüket betöltötték és 6 általános iskolai befejezett osztályuk van. A 20 hónapos képzés során közismereti és szakmai oktatásban részesülnek, melynek eredményes befejezését követően részszakképesítésről szóló szakiskolai bizonyítvány kapnak.

Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj a hiányszakmát tanulók részére

2016-tól szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek azok a tanulók, akik hiányszakmát választanak, és jó teljesítményt nyújtanak tanulmányaikat illetően. Ezzel kívánja az állam ösztönözni és motiválni a tanulók keresett, ám az adott térségben hiányszakmának nyilvánított szakképesítések iránti érdeklődését.

A szakképzési ösztöndíj az adott tanévre vonatkozó, kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

A szakképzési ösztöndíj mértéke:

Szakközépiskola, szakiskola esetén:

Szakgimnázium esetén:

Felnőttoktatás

A felnőttoktatás olyan iskolarendszeren belüli oktatás, amely nappali, esti vagy levelező munkarend szerint szervezhető. A tanév elején vagy keresztfélévben indítható. A felnőttoktatásban tanuló diákok a szakképzést folytató intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak. Felnőttoktatásba bekapcsolódni 16 éves kortól van lehetőség.

Felnőttképzés

A felnőttképzés iskolarendszeren kívüli képzés, melynek résztvevői a képző intézménnyel nem állnak tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza.

Egészségügyi alkalmasság

A szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó diák orvosi szakvéleményre alapozott alkalmasságának felmérése abból a célból, hogy egészségi, pszichikai állapota és testi adottságai képessé teszik-e mások és önmaga veszélyeztetése nélkül az általa választott szakma gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Pályaalkalmasság

A szakképzésbe való bekapcsolódás azon feltételeinek vizsgálata, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésbe belépni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud-e készülni a választott szakma komplex szakmai vizsgájára és a választott szakmai tevékenység ellátására.

OKJ

Az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza az állam által elismert szakképesítéseket valamint a képzésre vonatkozó alapadatokat.

Szakképesítés

Egy adott tevékenység folytatására jogosító, a Magyar Állam által elismert olyan szakképesítés, amelynek elvégzése Magyarországon szerzett, valamint külföldön megszerzett és Magyarországon honosított és elismert, szakmai bizonyítvánnyal, oklevéllel igazolható.

Első szakképesítés

Első szakképesítésnek nevezünk minden olyan államilag elismert szakképesítést, amely az iskolai rendszerű szakképzésben elsőként került megszerzésre, szerepel az OKJ-ben és munkakör betöltésére, tevékenység gyakorlására képesít.

Második és további szakképesítés

Második és további szakképesítésnek nevezünk, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítést, amely munkakör betöltésére, tevékenység gyakorlására képesít és már meglévő államilag elismert szakképesítés birtokában kerül megszerzésre.

A képzés finanszírozása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a már meglévő szakképesítéssel művelhető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzés (ráépülés).

Részszakképesítés

Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból felépített és legalább egy munkakör ellátására képesítő részét nevezzük így.

Ráépülés

Az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye által meghatározott modulokra épülő, szintén modul rendszerű tartalmakból álló olyan szakképesítés, amely egy újabb munkakör ellátására képesít.